FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/09/2021 - 12:26 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/09/2021 - 12:25 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन, जाचपास तथा फरफारक कार्यबिधि, २०७७ ७७/७८ 02/09/2021 - 12:24 PDF icon योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन, जाचपास तथा फरफारक कार्यबिधि, २०७७.pdf
ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि निशुल्क हवाई उद्दार निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 02/09/2021 - 12:24 PDF icon ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका.pdf
गाउँ प्रहरी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/09/2021 - 12:22 PDF icon गाउँ प्रहरी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७--.pdf, PDF icon गाउँ प्रहरी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 02/09/2021 - 11:59 PDF icon एम्बुलेन्स-सेवा-व्यवस्थापन-तथा-सञ्चालन-निर्देशिका-२०७७.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/01/2020 - 12:19 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/01/2020 - 11:52 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन, जाचपास तथा फरफारक कार्यबिधि, २०७७ ७७/७८ 12/01/2020 - 11:52 PDF icon योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन, जाचपास तथा फरफारक कार्यबिधि, २०७७.pdf
ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि निशुल्क हवाई उद्दार निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 12/01/2020 - 11:51 PDF icon ज्यान जोखिममा परेका गर्भवतीनिशुल्क हवाई उद्दार निर्देशिका, २०७७.pdf

Pages