FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वार्षिक खरिद योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा । २०८१/०८२ 07/24/2024 - 14:18 File कार्यक्रम सम्बन्धी वार्षिक खरिद योजना.xlsx, File परामर्श सेवा सम्बन्धी वार्षिक खरिद योजना.xlsx, File वस्तु तथा निर्माण सम्बन्धी वार्षिक खरिद योजना.xlsx
करार कर्मचारी आवेदन फारम ८०/८१ 09/04/2023 - 10:52 PDF icon application-form_1_0.pdf
नवीकरण निवेदन ढाँचा ८०/८१ 07/17/2023 - 16:55 उपलब्ध छैन
माग फाराम ७९/८० 07/04/2023 - 17:10 PDF icon mag-form.pdf, File माग फारम २.docx
सम्पति विवरण फारम ७९/८० 07/04/2023 - 17:05 PDF icon Modified_Sampati_Form (1).pdf
म.ले.प. फारमहरु २०७६ (Excel) ७९/८० 06/28/2023 - 08:12 PDF icon ma.le_pa.pdf
जिन्सी तथा सम्पति व्यवस्थापन सम्बन्धी मलेप फारमहरु ७९/८० 06/27/2023 - 20:28 PDF icon खरिद-आदेश.pdf, PDF icon खर्चनिकासा-फाराम.pdf, PDF icon खर्च-भएर-जाने-जिन्सी-खाता.pdf, PDF icon खर्च-भएर-नजाने-खप्ने-मालसामानको-जिन्सी-खाता.pdf, PDF icon जिन्सी-मौज्दातको-बार्षिक-विवरण.pdf, PDF icon जिन्सी-सहायक-खाता.pdf, PDF icon दाखिला-प्रतिवेदन-फाराम.pdf, PDF icon माग-फारम.pdf, PDF icon हस्तान्तरण-फाराम.pdf
भ्रमण खर्चको (भ्रमण आदेश, भ्रमण विल र भ्रमण प्रतिवेदनको PDF) ७९/८० 06/27/2023 - 13:43 PDF icon TADA_BILL - Print.pdf, PDF icon TADA_ORDER_print.pdf, PDF icon TADA_Report - Print.pdf
कर्मचारी हाजिर उतार फारम ७९/८० 05/31/2023 - 17:21 PDF icon हाजिरि प्रतिबेदन.pdf
कर्मचारी विदा माग फारम ७९/८० 05/30/2023 - 14:49 PDF icon Leave-Form.pdf

Pages