FAQs Complain Problems

७७/७८

आ.ब. ०७८-७९ को स्वीकृत विकास बजेट तथा कार्यक्रम

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धमा

सेवा करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

आशयको सूचना (GRM/DHADING/24-77/78)

दस्तावेज: 

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । (GRM/Dhading/24/077-78)

दस्तावेज: 

कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

Invitations for Bid (GRM/DHADING/25/77-78) Gangajamuna Tourism Infrastructure Development

दस्तावेज: 

शैक्षिक सत्र २०७७ को कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना । (सेनिटरी प्याड)

Pages