FAQs Complain Problems

जोखिमयुक्त समुदायको प्रोफाइल सारांस, २०७८ असार १९ सम्मकाे विवरण

बिस्तृत जानकारीको लागि यहाँ किलिक गर्नुहोला

जोखिमयुक्त समुदायको प्रोफाइल सारांस, २०७८ अषाढ १९ सम्मको विवरण  
गंगाजमुना गाउपालिका कैफियत
वडा नं. जम्मा
जोखिमयूक्त ब्यक्तिहरु÷घरधुरीहरु आमुन्ने सामुन्ने सर्भे ४९ ५६ ४७ ५६ १६६ ६८ ६१ ५०३ ६८८ घरधूरी ( सर्भे ५०३ र वडा अनूमोदन  १६७ र १८ पछिल्लो समय)
वार्ड अनूमोदन ४३ १५ ३५ २१ १६ २४ १३ १६७
पछिल्ला समय १४ १८
जम्मा घरधूरी ९४ ७१ ९६ ७९ १८२ ९२ ७४ ६८८
एकल महिला आमुन्ने सामुन्ने सर्भे ११ १९ २३ २२ ३४ १९ १९ १४७
वार्ड अनूमोदन १३ १८ ५५
पछिल्ला समय ११ १२
जम्मा घरधूरी २५ २६ ५२ ३० ४१ १९ २१ २१४
अपाéता भएका ब्यक्ति आमुन्ने सामुन्ने सर्भे १६ १३ २३ १२ २१ २३ २६ १३४
वार्ड अनूमोदन २६ २३ २१ ९६
पछिल्ला समय
जम्मा घरधूरी ४३ १५ ४७ १९ ३० ४४ ३५ २३३
आन्तरिक बिस्थापित भूकम्पले आमुन्ने सामुन्ने सर्भे १२ १५
वार्ड अनूमोदन
पछिल्ला समय
जम्मा घरधूरी १३ १६
बिपन्नता÷ खाद्यअसूरक्षित आमुन्ने सामुन्ने सर्भे ४६ ३० २२ २४ ४२ २३ ४० २२७
वार्ड अनूमोदन २६
पछिल्ला समय
जम्मा घरधूरी ५३ ३० २३ ३३ ४२ ३० ४२ २५३
जेष्ठ नागरिक आमुन्ने सामुन्ने सर्भे १५ २४ ९१ १६०
वार्ड अनूमोदन १५
पछिल्ला समय
जम्मा घरधूरी १८ ३० १५ ९१ १७७
जम्मा जोखिमसमूदाय सं. १३९ १०१ १३८ १०४ २०५ १०३ १०३ ८९३
                     
नोट जम्मा पहिचान भएका जोखिमयूक्त ब्यक्तिहरु ६८८ (५०३ आमून्ने सामून्ने सर्भे, १६७ वार्ड अनूमोदन, र १८ कार्यान्वयनको पछिल्ला दिनहरुमा पहिचान भएका)
जम्मा बहूआयामिक जोखिमयूक्त ब्यक्तिहरु ८९३ (६८३ आमून्ने सामून्ने सर्भे, १९२ वार्ड अनूमोदन, र १८ कार्यान्वयनको पछिल्ला दिनहरुमा पहिचान भएका) cumulative figure

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

वडा जनप्रतिनिधि/कर्मचारी