FAQs Complain Problems

८०/८१

दादुरा रुवेला खोप अभियान संचालन सम्बन्धी सूचना !!!

पशुपन्छी विकास कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचनाको ढाँचा

सूचिकृत मेलमिलापकर्ताको लागि तालिम सम्बन्धमा ।

अभिमुखिकरण गर्ने सम्बन्धमा । (प्रहरी शिक्षक, सम्पूर्ण)

वेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा (इन्जिनियर)

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

Intention to Award

कार्यानव्यन गर्नुहुन (यस गाउँपालिका अन्तर्गतका निकाय)

लिसा अङ्क सार्वजनिक सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

Pages