FAQs Complain Problems

समाचार

वार्ड नं. ६ को योजना र स्वीकृत रकम

गंगाजमुना गाँउपालिका वार्ड नं. ६ को योजना र स्वीकृत रकम

क्रम स.    योजनाको नाम    स्वीकृत रकम
१    अँधेरी स्वास्थ्य चौकी वडा कार्यलय घोरेटो निर्माण    २०००००
२    भैंसे खेल मैदान     २०००००
३    बुढी खोला ओडारे खैरेनी सिचार्ई     २०००००
४    बुढी खोला हटिया भ्याकुरे खानेपानी    २०००००
५    बुढी खोला हटिया पिप्ले खोला सिचार्ई     २०००००
६    दोबाटो दलित टोल देउराली घोरेटो बाटो    ३०००००
७    मोजेगौडा कुवापानी कार्की चौतारो घोरेटो बाटो    २०००००
८    बांगे पिपल लापुडाडा घारेटो बाटो    १०००००
९    ठुलो पंधेरो सानो बसेरी सिचाई    २०००००
१०    झोल गे पुल च्यानडाँडा महरे आरुबोटे कात्तिके घोरेटो बाटो    ४०००००
११    बसेरी खानेपानी    ५०००००
१२    आरुवोटे बन्दिस्वारा डाडागाँउ सडक    २०००००
१३    आरुवोटे खेल मैदान    ५०००००
१४    बसेरी खेलकुद सामाग्री (जिम सेन्टर)    ५०००००
१५    र्राई गाँउ सामुदायिक भवन    २०००००
१६    डाडागाँउ क्लब निर्माण    २०००००
१७    तारकेश्वर मन्दिर निर्माण    १०००००
१८    नागरिक सचेतना केन्द्र खा.पा. तथा ट्वाईलेट    ३०००००
१९    पुरानो पधेरो मर्मत भैंसे     १०००००
२०    महालक्ष्मी राद्घल बारी सल्लाधारी घोरेटो बाटो    १०००००
२१    परियार समाज संस्कृतीक संबर्धन बाद्यबाद्यन व्यवस्थापन    १०००००
२२    चोरेथला खानेपानी निर्माण    ३०००००
२३    ओडारे खैरेनी सडक निर्माण    ४०००००
२४    मेरथुन गोरेटो बाटो भंैसे     १०००००
२५    भैपरी आउने खर्च    १००००००
२६    कात्तिके च्यान डाँडा घोरेटो बाटो    १०००००
२७    म्याक्तुन देवी मन्दिर मर्मत मंसिरे    १०००००
२८    महिला तथा अपाङ्ग क्षमता अभिवृद्घी कार्याक्रम    ५०००००
२९    युवा स्वरोजगार अभियान    ५०००००
३०    देवीस्थान देउराली राम्चे महालक्ष्मी सडक    ४०००००
३१    मंसिरे खानेपानी मर्मत कालसि मुहान    २०००००
३२    महालक्ष्मी मा.वि. फर्निचर     ३०००००
३३    शिवालय मा.वि. फर्निचर    ४०००००
३४    बसेरी मा.वि. फर्निचर    ५०००००
३५    काप्रे खोला सिचाई    १०००००
३६    कुडारदेवी र राधाकृष्ण मन्दिर    ३००००
३७    धारागैरी हुदै देउराली गोरेटोे बाटो डाँडागाँउ    ७००००
    जम्मा    १०००००००
 

आर्थिक वर्ष:

वडा जनप्रतिनिधि