FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ४ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

गंगाजमुना गाँउपालिका वार्ड नं. ४ को योजना र स्वीकृत रकम

 
क्रम स.    योजनाको नाम    स्वीकृत रकम
१    विद्युतीकरण    ४००००००
२    बगुवा, फलाङ्गे , सातदोबाटे, गुम्दी, छेलाङ , बर्धन, चिम्चोक, री, लापा, सडक स्तर उँन्नती    ८०००००
३    तामाङ खर्क मा.वि. कम्पाउण्ड निर्माण    ४०००००
४    वडा सामुदायिक भवन निर्माण    २०००००
५    राधा कृष्ण मन्दिर सातदोबाटे     १०००००
६    खेलकुद    १०००००
७    ओजागी खानेपानी    २०००००
८    फलाङ्गे खेल मैदान निर्माण    १०००००
९    काकाचेत खानेपानी    १२००००
१०    दशबिन्द सडक निर्माण    १५००००
११    चिलाउने विसान लुङरी कामी गाँउ खानेपानी     १३००००
१२    ठकुरी डाडा चप्लाङ अमुचेत सडक निर्माण    २०००००
१३    फलाङ्गे साल्दुम साल्मेटार गुम्दी छेलाङ सडक निर्माण    १५००००
१४    रातामाटा प्रा.वि. कम्पाउण्ड निर्माण    १०००००
१५    धयाराधारी खानेपानी मर्मत    १०००००
१६    भण्डारी गाँउ काठे पुल निर्माण    ६००००
१७    रातोडाडा खोला खेत खानेपानी मर्मत    ४००००
१८    स्वस्थ्य चौकी गुम्दी कम्पाउण्ड निर्माण    १५००००
१९    डिहि खानेपानी ईन्टेक निर्माण    १०००००
२०    तमतम पाटाकुना साउने सडक निर्माण    १०००००
२१    बगुवा रातमाटे सातदोबाटे सडक निर्माण    २०००००
२२    सालमेटार कुलो मर्मत    ५००००
२३    पेलेन्देन कुलो मर्मत    ५००००
२४    सातदोबाटे साल्दुम साल्मेटार सडक मर्मत    १५००००
२५    किन्ताङफेदी साल्मेटार सडक मर्मत    १५००००
२६    खोला खेत भण्डारी गाँउ पोखरी चिम्चोक री लापा सडक    १०००००
    जम्मा    ८००००००
 

आर्थिक वर्ष: