FAQs Complain Problems

समाचार

गंगाजमुना राजपत्र

एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७७

सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन, जाचपास तथा फरफारक कार्यबिधि, २०७७

ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि निशुल्क हवाई उद्दार निर्देशिका, २०७७

गाउँ प्रहरी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

गंगाजमुना गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सेवा ऐन, २०७६

दस्तावेज: 

आधारभूत तह नमुना विद्यालय छनौट, विकास तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

दस्तावेज: 

आधारभूत तह कक्षा आठको परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७

गंगाजमुना गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७

Pages