FAQs Complain Problems

ऐन तथा कानून

गंगाजमुना गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५

स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५

'घ' वर्ग निर्माण ब्यबसाय नियमन गर्ने निर्देशिका, २०७५

व्यबसाय कर संकलन निर्देशिका, २०७६

गंगाजमुना गाउँपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कर्येबिधि) नियमावली, २०७६

बिपन्न नागरिक औसधोपचार आर्थिक सहयता सम्बन्धीनिर्देशिका, २०७६

स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७५

स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५

संघ, संस्था दर्ता तथा नवीकरण निर्देशिका, २०७६

Pages