FAQs Complain Problems

ऐन तथा कानून

एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७७

संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७

सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन, जाचपास तथा फरफारक कार्यबिधि, २०७७

ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि निशुल्क हवाई उद्दार निर्देशिका, २०७७

गाउँ प्रहरी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन, जाचपास तथा फरफारक कार्यबिधि, २०७७

स्थानीय-सरकार-सञ्चालन ऐन

गंगाजमुना गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५

गंगाजमुना गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७

Pages