FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ ७६/७७ 12/25/2019 - 11:42 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५
भौतिक पुर्बधार मर्मत सम्भार कोष संचालन निर्देशिका , २०७६ ७६/७७ 12/25/2019 - 11:41 PDF icon भौतिक पुर्बधार मर्मत सम्भार कोष संचालन निर्देशिका , २०७६
गंगाजमुना गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७५ ७६/७७ 12/25/2019 - 11:40 PDF icon गंगाजमुना गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७५
कन्टेनजेन्सी रकम ब्यबास्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७६ ७६/७७ 12/25/2019 - 11:38 PDF icon कन्टेनजेन्सी रकम ब्यबास्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७६
अपाङता भएका ब्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 12/25/2019 - 11:36 PDF icon अपाङता भएका ब्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 12/25/2019 - 11:34 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 12/25/2019 - 11:34 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 12/25/2019 - 11:32 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
कृषक समूह गठन तथा ब्यबस्थापन निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 12/25/2019 - 11:31 PDF icon कृषक समूह गठन तथा ब्यबस्थापन निर्देशिका, २०७६
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी ऐन , २०७५ ७६/७७ 12/15/2019 - 20:04 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी ऐन , २०७५

Pages