FAQs Complain Problems

वडा नं. ५ बाट स्विकृत भएका योजनाहरु

गंगाजमुना गाँउपालिका वार्ड नं. ५ को योजना र स्वीकृत रकम

क्रम स.    योजनाको नाम    स्वीकृत रकम
१    देवीस्थान नागस्वारा महभिर सडक निर्माण    ६०००००
२    देउराली कुवापानी खोरीया गंगाजमुना सडक निर्माण    ५०००००
३    सकभञ्ज्याङ मरौटे मजुवाबेशी सडक निर्माण    ४०००००
४    अन्नपूर्ण प्रा.वि. देखी चौटी कालठोडा सडक निर्माण    २०००००
५    महभीर एक्लृ सडक निर्माण    २०००००
६    महरा खेत लप्सीबोट मेजर गाँउ सडक निर्माण    १५००००
७    बगुवा कात्तिके कल्लेरी सडक स्तर उन्नती    ४०००००
८    पैयुँखर्क मिक्तु डाँडा बाट तल्लो गाँउ हुँदै ता मारे डाँडा सडक निर्माण    १०००००
९    सितला भुमेस्थान चन्नी बगुवा खोला सडक स्तर उन्नती     २०००००
१०    मण्डली साँदान पैँयुखर्क सडक स्तर उन्नती    २०००००
११    देउराली ढाँडखर्क मजुवा सडक मर्मत    १५००००
१२    पल्लो गैरी माथिल्लो दाङसिङ मजुवा सडक मर्मत    २०००००
१३    स्वास्थ्य सेवा बिन्दु भवन मर्मत    २५००००
१४    सुन गाभा साना किसान कृषी सहकारी भवन निर्माण    १०००००
१५    फुलखर्क स्वास्थ्य चौकीमा आँखा शिविर सञ्चालन र फिल्डका कर्मचारी खाजा खर्च    १५००००
१६    जनजाती    ३०००००
१७    दलित शुद्घ खानेपानीको डर्म खरिद    १५००००
१८    महिला    २०००००
१९    युवा खेलकुद कार्यक्रम    २०००००
२०    कृषी मिनकेट वितरण (विउविजन सम्बन्धी)    २५००००
२१    सरस्वती प्रा.वि. पर्खाल निर्माण    २०००००
२२    ढाँडखर्क प्रा.वि.    १५००००
२३    सुन्दर प्रा.वि. भवन मर्मत    २५००००
२४    हिलेपोखरी नि.मा.वि. पर्खाल निर्माण    २०००००
२५    बलौटा देउराली सडक निर्माण    १५००००
२६    स्वामी चौतारा माथिल्लो दाङसिङ सिढी निर्माण    २०००००
२७    साविकको फुलखर्क गा.वि.स. को ७,८,९ क्रमश महभिर, कल्लेरी र मजुवा सामुदायिक भवन निर्माण    ६०००००
२८    युवा स्वरोजगार पशुपालन    ३०००००
२९    वडा कार्यालय फर्निचर     १०००००
३०    माथिल्लो कल्लेरी खानेपानी धारा पाईप खरिद    २५००००
३१    मजुवा ढाँडखर्क वीचबाट गंगाजमुना सिंढी निर्माण    २०००००
३२    खानेपानी तथा साना सिँचाई तर्फ    ७०००००
३३    रेडक्रस भवन निर्माण    १५००००
३४    संस्थाहरु सँग साझेदारी गर्न     १०००००
३५    सितला भुमेस्थान सडकको पहिरो नियन्त्रण सुख्खा वाल निर्माण    १०००००
३६    सितला प्रा.वि. फर्निचर निर्माण    १५००००
३७    तिनखण्डे बाट पँयुखर्क गोरेटो बाटो मर्मत    १०००००
३८    चिसा पानी बाट सानो गंगाजमुना सिंढी निर्माण    १०००००
३९    बगवा खोला भुमेस्थान घैया बारी गोरेटो बाटो    १०००००
४०    कुकुर धारा गंगाजमुना धारो निर्माण    १०००००
४१    सादन गाँउ छेउ झुम खोलाको भल रोकावट गर्न     ५००००
४२    इलाका प्रहरी कार्यालय फुलखर्क फर्निचर निर्माण    ५००००
४३    मण्डली मा.वि. ग्राउण्ड मर्मत    ५०००००
४४    वडा कार्यालय भैपरी खर्च    १०००००
४५    ठुलोपधेरो बद्रीचौर देउराली सडक मर्मत    २०००००
    जम्मा    १०००००००
 

आर्थिक वर्ष: